ادیسون

کارگردان : دیوید جی. بورک

بازیگران : مورگان فریمن ، کوین اسپاسی و …