کازرون

کازرون

شهر کازرون یکی از شهر های لر نشین استان فارس ومرکزشهرستان کازرون در بخش باختری استان فارس با تاریخی کهن، دارای آثار باستانی و تاریخی فراوان می‌باشد.شهر کازرون یکی از شهر های لر نشین استان فارس ومرکزشهرستان کازرون در بخش باختری استان فارس با تاریخی کهن، دارای آثار باستانی و تاریخی فراوان می‌باشد که در طول تاریخ مورد توجه سلاطین و صاحبان قدرت بوده‌است.