شبکه های اختصاصی

شبکه های خطی اختصاصی که توسط شبکه یکپارچه متعامل ایران اسلامی (شیما) راه اندازی گردیده است را در این دسته بندی تماشا نمایید.